Obchodní podmínky kurzu ZMUŽ SE!

Provozovatel stránek/e-shopu na subdoméně zmuzse.zijsvemuzstvi.cz: 
Vladimír Münz, IČO: 680 03 595, DIČ: CZ 7003240068, se sídlem: Šimáčkova 1372/12, 170 00 Praha 7, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Provozovatel" / „Prodávající").

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží nabízeného na internetovém obchodu umístěném na adrese zmuzse.zijsvemuzstvi.cz v souladu s §273 Zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění, postup při uzavírání kupních smluv mezi Provozovatelem jako prodávajícím a kupujícím, jakož i vztahy z této smlouvy vzniklé. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající tj. Vladimír Münz prodá zboží na základě kupní smlouvy nebo objednávky podle těchto VOP. Pokud je mezi stranami dohodnuta odchylná úprava, má tato před Všeobecnými obchodními podmínkami přednost.

1. Předmět kupní smlouvy

1.1. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží nabízeného na internetových stránkách (eshopu) - online kurzy, elektronické knihy, audio nahrávka a další zboží osobního rozvoje.

2. Vznik kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky kupujícího prodávajícím.
2.2. Objednávka může být předána písemně, a to buď osobně, poštou nebo prostřednictvím e-shopu, elektronické pošty, nebo ústně osobně či telefonicky.
2.3. Objednávka musí být označena jménem kupujícího a elektronickou adresou pro dodání. Dále musí být uveden druh a množství objednávaného zboží a datum objednávky.

3. Nabytí vlastnického práva ke zboží

3.1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení zboží.
3.2. Povinnost uplatnění reklamace za poškozené zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

4. Ceny a jejich úhrada

4.1. Kupní cena (MC, maloobchodní cena) je uvedena v přihlašovacím formuláři na webové adrese Provozovatele, kde najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Prodávající je plátcem DPH.
4.2. Kupní cenu lze uhradit bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem) na účet prodávajícího (2801282377/2010)
4.3. Okamžikem úhrady převodem na účet prodávajícího se rozumí den připsání příslušné částky na tento účet.

5. Dodací lhůty

Nabízené zboží je předáno elektronicky nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení platby. 

6. Dodání zboží

7.1. Není-li ujednáno jinak, je zboží dodáváno elektronicky prostřednictvím emailu.

7. Doklady vztahující se ke zboží

8.1. Prodávající dodá spolu se zbožím vždy fakturu - daňový doklad.

8. Vady zboží a nároky z nich vyplývající (Reklamační řád)

8.1. Při objednání zboží má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od zakoupení. 

8.2. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: vladimir@zijsvemuzstvi.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je kupujícímu odebrán přístup do sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online materiálu. 

8.3. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu vladimir@zijsvemuzstvi.cz. Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření kupujícího musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Provozovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Uživatel o tom bude vyrozuměn e-mailem a pokud Provozovatel Uživateli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.

9. Závěrečná ustanovení

10.1. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu a změny těchto podmínek.
10.2. Ostatní vztahy prodávajícího a kupujícího, zde neuvedené, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění, Obč. z. 40/1964. 10.3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2017.